Deklaracja PIT-37

Formularz PIT-37 jest najpopularniejszą składaną deklaracją podatkową.  Deklaracja ta jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychody na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem płatnika.
Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia po danym roku podatkowym. Deklarację można złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w formie papierowej osobiście lub też wysyłając je Pocztą Polską. Z roku na rok coraz popularniejsze staje się wysyłanie pita drogą elektroniczną, dzięki czemu podatnik zaoszczędza swój czas oraz pieniądze.
A zatem zeznanie roczne PIT-37 wybiorą osoby, które osiągnęły swoje przychody z tytułu wynagrodzeń (i innych przychodów),które  wynikają  ze stosunku służbowego, stosunku pracy i pracy nakładczej. Osoby, które pobierają emerytury lub renty krajowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, zasiłki pieniężne, przychody z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia), przychodów z praw autorskich, świadczeń z Funduszu Pracy/Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności z umowy aktywizacyjnej.
Z deklaracji PIT-37 nie skorzystają osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.
Deklaracji tej nie mogą także wybrać podatnicy, którzy doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci lub obniżają dochody o straty z lat ubiegłych.
Na deklaracji PIT-37 można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jednak muszą być spełnione przez obu małżonków powyższe kryteria.
PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy  opodatkowują swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym młażonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Załącznikami do PIT-37 są załącznik PIT-O, załącznik PIT-D, PIT-2K.